Projekt „Daj swoim rzeczom drugie życie”

Projekt „Daj swoim rzeczom drugie życie” 2020-1-PL01-ESC31-078957 został zatwierdzony i jest współfinansowany przez Narodową Agencję Korpusu Solidarności. Projekt jest adresowany zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych jak i seniorów.

Celem projektu jest wykształcenie wśród uczestników potrzeby dbania o środowisko oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony środowiska i prowadzenia świadomego i zracjonalizowanego trybu życia.

Celami ogólnymi projektu są:

 • rozbudzanie zainteresowania środowiskiem naturalnym i wpływem konsumpcyjnego trybu życia na otoczenie;
 • prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających środowisku naturalnemu oraz sposobów ochrony środowiska;
 • inspirowanie do podejmowania działań promujących świadomy styl życia ;
 • wskazanie wpływu stylu życia na otaczający nas świat;
 • stworzenie warunków do kształtowania świadomych postaw konsumenckich ;
 • uświadomienie korzyści wynikających z idei zero waste i koleżeńskiej wymiany towarów;
 • uświadomienie związku między sposobem żywienia, a zdrowiem i wpływem na środowisko naturalne;
 • uświadomienie zagrożeń dla środowiska w różnych sytuacjach;
 • kształtowanie właściwych proporcji gospodarowania dobrami materialnymi;

Do celów szczegółowych zalicza się:

 • rozwijanie świadomości ekologicznej;
 • zachęcanie do świadomego nabywania towarów;
 • ukazanie alternatywnych form nabywania towarów;
 • ochrona zdrowia przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń i odpadów;
 • pogłębienie wiedzy o zapobieganiu marnotrawstwa surowców oraz niewłaściwemu zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów;
 • kształtowanie świadomości na temat recyklingu;
 • pogłębienie wiedzy na temat wdrażania zasad gospodarki bezodpadowej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym